Els Confrares: ingrés i obligacions.

En l'article 8 de la reforma de 1893 precisava que havien d'admetre's a tots aquells devots que per a satisfer la seua pietat volgueren "obsequiar devotament la Mare de Déu Santíssima del Rosario".

Per a poder ser confrare segons regulaven els articles 2, 3 i 4 dels estatuts de 1907, s'havia de sol·licitar personalment al prior o director, càrrec que requeia en el rector o vicari de la parròquia i, posteriorment, després de ser acceptat, havia de ser inscrit amb noms i cognoms en el llibre canònic de la confraria i comprometre's a complir amb els deures de la mateixa. Podia ingressar en la confraria qualsevol persona que estiguera batejada, sense importar estat o condició.

Als nous confrares no li'ls exigia per a l'ingrés el pagament d'una entrada, encara que havia sigut tònica habitual al llarg del segle XIX el pagament d'una quota anual.

Recibo año 1945

Recibo de pago de la cuota semestral correspondiente al año 1944

 

Reicbo del año 1965

Recibo de pago de la cuota anual de un cofrade, correspondiente al año 1965

En l'article 8 dels estatuts de 1907 es regulava que no era convenient obligar els confrares al pagament d'una quota fixa anual però sí que contribuir amb una almoina voluntària per a cobrir els gastos de la confraria.

En esta època la Confraria estava dividida en dos seccions, una formada pels fadrins i una altra per la resta de devots, tant hòmens com dones.

Els fadrins guardaven els seus útils en la capella externa que existia adossada a l'església del Convent de la Mare de Déu de muntanya-Sió en l a banda nord, la qual seria destruïda durant la Guerra Civil (1936-1939). Des d'esta tradicionalment es formaven les processons per a l'inici del rés del Rosari del mes d'Octubre.

Entre altres obligacions, els confrares, segons regulava els articles 5 i 6 dels estatuts de 1907, havien de resar cada setmana almenys un rosari sencer, meditant els quinze misteris; això ho podien fer tot en un sol dia o bé repartit en diversos.

Igualment, segons l'article 7, tenien obligació de posseir individualment un rosari beneït i portar-ho amb si o conservar-ho en un lloc destacat de la seua habitació, i donar-li culte com a les imatges i altres objectes sagrats.

En els últims estatuts aprovats l'11 de març del 2004, desapareixen les seccions anteriorment referenciades i separades de fadrins i la resta de devots casats, unint-los tot en una secció.

En l'article 8 dels mateixos indica els que no poden ser admesos a la confraria, a saber:

Aquells que han abandonat públicament la fe catòlica, o s'han allunyat de la comunió eclesiàstica. I els que hagen incorregut en alguna pena canònica.

L'article 9 parla de les obligacions i deures dels confrares:

Nombre de Confrares.

El nombre de confrares al llarg del temps mai va ser fix i ha anat variant depenent de les èpoques d'acord amb els moviments socials dels temps.

A continuació es mostra el moviment de confrares durant els últims anys de la Confraria:

Moviment de Confrares
Any Altes Baixes Variacions Actius al 31/12
2014 11 1 10 684
2013 38 27 11 674
2012 21 11 10 663
2011 31 - 31 653
2010 7 3 4 622
2009 24 - 24 618
2008 26 - 26 594
2007 14 7 7 568
2006 16 - 16 561
2005 43 - 43 545
2004 1 - 1 502
Virgen del Rosario anar al principi

© Confraria Mare de Déu del Rosari i Sant Lluís Gonzaga - Torrent (València)